ENGLISH


Share

Gelişmelerden haberdar olmak için
İsim Soyisim
E-Posta

ÖNEMLİ TARİHLER
Poster Bildiri Gönderim Bitiş
20 Eylül 2011
Bildiri Sonuçlarının İlan Edilmesi
23 Eylül 2011
Kongre Tarihleri
23-27 Kasım 2011  Untitled Document
■ KONU BAŞLIKLARI
4
 1. Çocuk ve ergenlikteki psikiyatrik bozukluklarda görülen agresyona yaklaşım
 2. Erişkin DEHB'da farmakolojik yaklaşımlar
 3. DEHB için destekleyici tanı ölçütleri: DEHB'da yeni yaklaşımlar
 4. Erişkinlikte otizme farmakolojik yaklaşımlar
 5. Psikiyatride klinik araştırmalar: spekülasyonlar, şüpheler!
 6. Bipolar bozuklukların tedavisinde mevcut durum ve karşılanmayan ihtiyaçlar.
 7. DEHB'nda birincil ve ikincil tedaviler
 8. Metabolik sendroma yol açan psikiyatrik bozukluklar ve baş etme yolları
 9. Depresyon tedavisinde doğal alternatif İlaçlar
 10. Klozapin: Kardiyak ve diğer yan etkileri
 11. Şizofreni ve sigara: selfmedikasyon mu? Kendi kendini ödüllendirme mi? Tedaviye etkileri ve başetme yöntemleri
 12. "Atipik İkilem" - Çocuklarda antipsikotik kullanımı
 13. Demanslarda ilaç tedavisine cevabın olmadığı hallerde görülen davranış bozukluklarında ne yapılabilir?
 14. Aripiprazol: Şizofreni ve duygudurum bozuklukları dışında kullanımları
 15. Bebek, anne ve hastalık üçgeninde perinatal psikiyatri de son yaklaşımlar
 16. Perinatal dönemde depresyon: tedavi kararımızı etkileyen faktörler ve akılcı yaklaşım
 17. Puerperal psikoz: organisite, sonraki seyir, tedavi?
 18. Perinatal dönemde tedavi
 19. Psikiyatrik araştırmalarda deneysel modeller ve gereklilikler : hayvan modelleri, öğrenme modelleri, stereolojik değerlendirme ve kliniğe yansımaları
 20. Bipolar bozuklukta geçerliliği kabul gören en son tedavi algoritmaları.
 21. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve dürtü kontrol bozuklukları, bipolar bozukluk, v.b. ayırıcı tanısı ve komorbid durumlar ve tedavi yaklaşımları.
 22. Madde-depresyon ve mani
 23. Psikofarmakolojide zor bir konu:tedavi kompliansı ve hastayı tedavide nasıl tutabiliriz?
 24. Psikiyatride akılcı çoklu psikotrop kullanımın incelikleri ve dikkat edilmesi gerekenler
 25. Farmakogenetik; bireylerde tedavi etkinliklerinin farklılığı.Genetik polimorfizmin kliniğe ve tedaviye yansımaları.
 26. İlaç- gıda etkileşimleri: sağlıklı gıdalar / tehlikeli gıdalar?
 27. İlaç- gıda etkileşimleri veya kasıtsız ilaç zehirlenmeleri
 28. Tedaviye dirençli depresyonda ilaç etkileşmelerinin rolleri?
 29. Çok tartışmalı bir konu: antidepresanlar intihara yol açar mı?
 30. Antiepileptik ilaçlar intihara neden olabilirler mi?
 31. Ergenlerde psikotrop kullanımı ve intihar: yeni yaklaşımlar
 32. Tedavi kompliansı/devamlılığı ve intihar
 33. Şizofreniyi prodromal dönemde yakalayabilir miyiz? Spekülatif bir konu:prodromal dönemde şizofreni tedavisi mümkün mü?
 34. Psikiyatride somatik ve cerrahi tedaviler
 35. Psikiyatride transkranial manyetik stimülasyonun yeri
 36. Psikiyatride derin beyin uyarımı ve vagal sinir uyarımının yeri                         
 37. Psikiyatride tamamlayıcı tıp uygulamaları ve bitkisel ilaçlar
 38. Psikiyatride farmakoekonomi
 39. Reçete kontrol programları ne kadar etkili?
 40. Pahalı ve çok ilaç yazmak hasta memnuniyetini arttırır mı?
 41. Malpraktis sigortası
 42. Psikozların aile içinde bakımı
 43. Psikiyatri'de ihmal ve malpraktis minimizasyonu
 44. Psikiyatrik hastalıkların tedavisi genel ekonomi ve şirketler için: pozitif katkı mı, ek yük mü?
 45. Popüler her araştırma güvenilir midir? Karşılaştırmalı çalışmalara güven kaybı mı var? Nedenleri
 46. Kişilik bozukluklarında farmakoterapi
 47. Tartışmalı bir konu: dirençli depresyonlarda atipik antipsikotik güçlendirmeleri
 48. Hangi hasta için hangi antidepresan?
 49. Özel durumlarda psikofarmakolojik tedavinin ilkeleri
 50. Ergenlerde internet bağımlılığı
 51. Gebelik ve tedavi seçenekleri
 52. Yaşlanan bir nüfus için bilişsel sağlık
 53. Psikiyatrik tedavilerde karşılanmış ve karşılanmamış ihtiyaçlar
 54. Psikotrop ilaçların yol açtığı cinsel işlev bozukluklarıyla baş etme yolları.
 55. Anksiyete ve depresyon komorbid ise hangi antidepresanlar seçilmeli?
 56. Psikotrop ilaçlar için farmakogenetik testler öngördürücü müdür?
 57. Çocuklarda stimülan tedaviye bağlı psikiyatrik bozukluklar ve ani ölümler
 58. Psikiyatrik bozukluklarda metformin kullanımı ve metabolik sendromun ilaçla tedavisi mümkün mü?
 59. Psikoterapi - farmakoterapi ilişkisi: psikoterapiyi güçlendiren ve olumsuz etkileyen farmakolojik ajanlar. En son veriler ve konsensuslar
 60. Tıpda (tanı ve tedavide) kalite ve maliyet etkinliğini geliştirme
 61. Ekonomik kriz ve ruh sağlığı
 62. Acilde depresyon ve kısa psikolojik terapiler,
 63. Depresyon tedavisinde kilit nokta sinaptik aralıktaki nörotransmitter düzeylerini artırmak mı?Daha ötesi mi? Antidepresanlar nasıl etki ederler: en son görüşler
 64. Şizofreni: Aspirin ile tedavi edilebilir bir inflamatuar hastalık mıdır?
 65. Çok kullanılan bağımlılık yapıcı maddeler ve psikiyatrik yansımaları
 66. Nikotin ve depresyon
 67. Şizofreni ve ödül yolları: tedavide nasıl etkilemeli?
 68. Bipolar bozuklukda uzun remisyon dönemi için hangi duygudurum düzenleyicileri ne kadar süre kullanılmalı?
 69. Benzodiyazepin kullanımının sınırları, kullanılmayacak hasta profili, değişik hasta gruplarında kullanım doz ve süresi. Benzodiyazepinler antidepresanlar kadar rahat yazılabilmeli mi?
 70. Alkol ve madde bağımlılığının psikofarmakolojisinde temel prensipler ve alkol madde bağımlısı hastalarının ayaktan veya yatarak tedavileri nasıl düzenlenmeli: farklar ve püf noktaları?
 71. Epigenetikten genetiğe: mental sağlıkta genlerin ve dış etkilerin rolü
 72. Stimülanlar bağımlılık yapar mı? Belli başlı yan etkileri ve bunlarla başetme. Yaşam boyu stimülanların kullanım ilkeleri
 73. İlaç sanayi hekim ilişkileri: normal ve anormal sınırlar?
 74. Kanıta dayalı tıpda meta-analizler: araçlar ve istatistiksel bir yaklaşım tuzaklar.
 75. Ergen ve erişkinde komorbit durumlarda DEHB tedavilerinde değişimler, zorluklar
 76. Gelişen dünyada fikri mülkiyet haklarının korunması: haklarımız ve sorumluluklarımız
 77. Ruhsal bozukluklar ve erken mortalite
 78. Nörobilimsel araştırmaları ve uygulamalarında kanıta dayalı tıp
 79. Psikiyatrik bozukluklar: Yeni yaklaşımlar ve yeni öncelikleri
 80. Psikiyatrik bozukluklarda sağlığı koruma, bilişsel işlevleri ve tedaviye cevabı artırma
 81. Psikiyatride psikonöroimmünolojik çalışmanın son gelişmeler
 82. Psikiyatrik bozukluklarda bilişsel güçlendirme için yeni araçlar
 83. Nöral devreler ve psikiyatrik bozukluklar: Hastalığın seyri ve tedavi cevabı
 84. Yakın kızılötesi spektroskopi (-NRS) psikiyatri: güncel durum ve geleceği
 85. Antidepresanların etki mekanizmalarındaki son gelişmeler
 86. Yaşam boyunca psikiyatrik bozukluklar ve endokrin fonksiyon
 87. Psikiyatrik bozukluklarda derin beyin stimülasyonu
 88. Psikiyatrik bozukluklarda endokannabinoid sistemi
 89. Alzheimer hastalığının erken tanısı
 90. Klozapin ve lityum hala altın standart mı, yoksa modası geçmiş tedaviler midir?
 91. Finansal ve finansal olmayan çıkar çatışmaları
 92. Depresyon tedavisinde yeni yaklaşımları: nörobiyolojiden klinik uygulamaya
 93. Psikiyatride nörogörüntülemenin yeni yönleri
 94. Erken başlangıçlı bipolar bozukluk genetik ve çevresel risk faktörlerinin rolü
 95. Erişkinlerde DEHB: Eştanı yönleri ve tedavi sorunları
 96. Psikofarmakolojide tedaviye yanıt öngörülerileri
 97. Şizofrenide antipsikotik tedaviye yanıtı yordayıcıları
 98. Depresif bozuklukta antidepresan tedaviye yanıtı yordayıcıları
 99. Mizaç bozukluklarında mood dengeleyicisi tedavisine yanıt
 100. Melatonin MSS bozuklukları
 101. Psikiyatride translasyonel tıp
 102. Şizofrenide tedaviye cevabı maksimize edecek uzun süreli tedavi stratejileri
 103. Hamilelik ve emzirme sırasında psikiyatrik bozuklukların psikofarmakoterapisinde son gelişmeler ve yaklaşımlar
 104. Psikiyatrik bozukluklarda aşırı psikotrop ilaç reçete edilmesinin sebepleri ve sonuçları
 105. Plasebo kullanımı kontrollü çalışmalarda etkililiği ölçmede uygun bir yöntem midir?
 106. Sosyal biliş, sosyal hormonlar ve psikopatoloji
 107. İkinci kuşak antipsikotikler: nöroplastisite ve nöroterapi
 108. Kanıta dayalı klinik çalışmalardan tedavi kılavuzlarına
  Copyright 2011 Klinik Psikofarmakoloji Derneği. Siteyi visit tracker on tumblr   kişi ziyaret etti

LookUs & OnlineMakale