• 5 İstanbul
  • 1 Ayasofya
  • 2 Aspendos
  • 3 Kapadokya
  • 4 Nemrud
  • 5 Efes
  • 5 Truva
  • 5 Semazenler
  • 5 Konya